Schedule

wk OT NT & Psalms
1 Jul 02 Day 1 Enjoy the scriptures in church
Jul 03 Day 2 Genesis 1 3 Luke 1
Jul 04 Day 3 Genesis 4 6 Luke 2
Jul 05 Day 4 Genesis 7 9 Luke 3
Jul 06 Day 5 Genesis 10 12 Luke 4
Jul 07 Day 6 Genesis 13 15 Luke 5
Jul 08 Day 7 Genesis 16 18 Psalms 1-5
2 Jul 09 Day 8 Enjoy the scriptures in church
Jul 10 Day 9 Genesis 19 21 Luke 6
Jul 11 Day 10 Genesis 22 24 Luke 7
Jul 12 Day 11 Genesis 25 27 Luke 8
Jul 13 Day 12 Genesis 28 30 Luke 9
Jul 14 Day 13 Genesis 31 33 Luke 10
Jul 15 Day 14 Genesis 34 36 Psalms 6-9
3 Jul 16 Day 15 Enjoy the scriptures in church
Jul 17 Day 16 Genesis 37 39 Luke 11
Jul 18 Day 17 Genesis 40 42 Luke 12
Jul 19 Day 18 Genesis 43 45 Luke 13
Jul 20 Day 19 Genesis 46 48 Luke 14
Jul 21 Day 20 Genesis 49 50 Luke 15
Jul 22 Day 21 Exodus 1 3 Psalms 10-14
4 Jul 23 Day 22 Enjoy the scriptures in church
Jul 24 Day 23 Exodus 4 6 Luke 16
Jul 25 Day 24 Exodus 7 9 Luke 17
Jul 26 Day 25 Exodus 10 12 Luke 18
Jul 27 Day 26 Exodus 13 15 Luke 19
Jul 28 Day 27 Exodus 16 18 Luke 20
Jul 29 Day 28 Exodus 19 21 Psalms 15-17
5 Jul 30 Day 29 Enjoy the scriptures in church
Jul 31 Day 30 Exodus 22 24 Luke 21
Aug 01 Day 31 Exodus 25 27 Luke 22
Aug 02 Day 32 Exodus 28 30 Luke 23
Aug 03 Day 33 Exodus 31 33 Luke 24
Aug 04 Day 34 Exodus 34 36 Acts 1
Aug 05 Day 35 Exodus 37 39 Psalm 18
6 Aug 06 Day 36 Enjoy the scriptures in church
Aug 07 Day 37 Exodus 40 Acts 2
Aug 08 Day 38 Leviticus 1 3 Acts 3
Aug 09 Day 39 Leviticus 4 6 Acts 4
Aug 10 Day 40 Leviticus 7 9 Acts 5
Aug 11 Day 41 Leviticus 10 12 Acts 6
Aug 12 Day 42 Leviticus 13 15 Psalms 19-21
7 Aug 13 Day 43 Enjoy the scriptures in church
Aug 14 Day 44 Leviticus 16 18 Acts 7
Aug 15 Day 45 Leviticus 19 21 Acts 8
Aug 16 Day 46 Leviticus 22 24 Acts 9
Aug 17 Day 47 Leviticus 25 26 Acts 10
Aug 18 Day 48 Leviticus 27 Acts 11
Aug 19 Day 49 Numbers 1 3 Psalms 22-24
8 Aug 20 Day 50 Enjoy the scriptures in church
Aug 21 Day 51 Numbers 4 5 Acts 12
Aug 22 Day 52 Numbers 6 8 Acts 13
Aug 23 Day 53 Numbers 9 11 Acts 14
Aug 24 Day 54 Numbers 12 14 Acts 15
Aug 25 Day 55 Numbers 15 17 Acts 16
Aug 26 Day 56 Numbers 18 20 Psalms 25-27
9 Aug 27 Day 57 Enjoy the scriptures in church
Aug 28 Day 58 Numbers 21 23 Acts 17
Aug 29 Day 59 Numbers 24 26 Acts 18
Aug 30 Day 60 Numbers 27 29 Acts 19
Aug 31 Day 61 Numbers 30 32 Acts 20
Sep 01 Day 62 Numbers 33 35 Acts 21
Sep 02 Day 63 Numbers 36 Psalms 28-31
10 Sep 03 Day 64 Enjoy the scriptures in church
Sep 04 Day 65 Deuteronomy 1 3 Acts 22
Sep 05 Day 66 Deuteronomy 4 6 Acts 23
Sep 06 Day 67 Deuteronomy 7 9 Acts 24
Sep 07 Day 68 Deuteronomy 10 12 Acts 25
Sep 08 Day 69 Deuteronomy 13 15 Acts 26
Sep 09 Day 70 Deuteronomy 16 18 Psalms 32-34
11 Sep 10 Day 71 Enjoy the scriptures in church
Sep 11 Day 72 Deuteronomy 19 21 Acts 27
Sep 12 Day 73 Deuteronomy 22 24 Acts 28
Sep 13 Day 74 Deuteronomy 25 27 I Thessalonians 1
Sep 14 Day 75 Deuteronomy 28 30 I Thessalonians 2
Sep 15 Day 76 Deuteronomy 31 33 I Thessalonians 3
Sep 16 Day 77 Deuteronomy 34 Psalm 35
12 Sep 17 Day 78 Enjoy the scriptures in church
Sep 18 Day 79 Joshua 1 3 I Thessalonians 4
Sep 19 Day 80 Joshua 4 6 I Thessalonians 5
Sep 20 Day 81 Joshua 7 9 II Thessalonians 1
Sep 21 Day 82 Joshua 10 12 II Thessalonians 2
Sep 22 Day 83 Joshua 13 15 II Thessalonians 3
Sep 23 Day 84 Joshua 16 18 Psalms 36-37
13 Sep 24 Day 85 Enjoy the scriptures in church
Sep 25 Day 86 Joshua 19 21 I Corinthians 2
Sep 26 Day 87 Joshua 22 24 I Corinthians 3
Sep 27 Day 88 Judges 1 3 I Corinthians 4
Sep 28 Day 89 Judges 4 6 I Corinthians 5
Sep 29 Day 90 Judges 7 9 I Corinthians 6
Sep 30 Day 91 Judges 10 12 Psalms 38-40
14 Oct 01 Day 92 Enjoy the scriptures in church
Oct 02 Day 93 Judges 13 15 I Corinthians 7
Oct 03 Day 94 Judges 16 18 I Corinthians 8
Oct 04 Day 95 Judges 19 21 I Corinthians 9
Oct 05 Day 96 Ruth 1 4 I Corinthians 10
Oct 06 Day 97 I Samuel 1 3 I Corinthians 11
Oct 07 Day 98 I Samuel 4 6 Psalms 41-44
15 Oct 08 Day 99 Enjoy the scriptures in church
Oct 09 Day 100 I Samuel 7 9 I Corinthians 12
Oct 10 Day 101 I Samuel 10 12 I Corinthians 13
Oct 11 Day 102 I Samuel 13 15 I Corinthians 14
Oct 12 Day 103 I Samuel 16 18 I Corinthians
Oct 13 Day 104 I Samuel 19 21 I Corinthians 16
Oct 14 Day 105 I Samuel 22 24 Psalms 45-48
16 Oct 15 Day 106 Enjoy the scriptures in church
Oct 16 Day 107 I Samuel 25 27 II Corinthians 1
Oct 17 Day 108 I Samuel 28 30 II Corinthians 2
Oct 18 Day 109 I Samuel 31 II Corinthians 3
Oct 19 Day 110 II Samuel 1 3 II Corinthians 4
Oct 20 Day 111 II Samuel 4 6 II Corinthians 5
Oct 21 Day 112 II Samuel 7 9 Psalms 49-51
17 Oct 22 Day 113 Enjoy the scriptures in church
Oct 23 Day 114 II Samuel 10 12 II Corinthians 6
Oct 24 Day 115 II Samuel 13 15 II Corinthians 7
Oct 25 Day 116 II Samuel 16 18 II Corinthians 8
Oct 26 Day 117 II Samuel 19 21 II Corinthians 9
Oct 27 Day 118 II Samuel 22 24 II Corinthians 10
Oct 28 Day 119 I Kings 1 3 Psalms 52-55
18 Oct 29 Day 120 Enjoy the scriptures in church
Oct 30 Day 121 I Kings 4 6 II Corinthians 11
Oct 31 Day 122 I Kings 7 9 II Corinthians 12
Nov 01 Day 123 I Kings 10 12 II Corinthians 13
Nov 02 Day 124 I Kings 13 15 Galatians 1
Nov 03 Day 125 I Kings 16 18 Galatians 2
Nov 04 Day 126 I Kings 19 21 Psalms 56-59
19 Nov 05 Day 127 Enjoy the scriptures in church
Nov 06 Day 128 I Kings 22 Galatians 3
Nov 07 Day 129 II Kings 1 3 Galatians 4
Nov 08 Day 130 II Kings 4 6 Galatians 5
Nov 09 Day 131 II Kings 7 9 Galatians 6
Nov 10 Day 132 II Kings 10 12 Romans 1
Nov 11 Day 133 II Kings 13 15 Psalms 60-64
20 Nov 12 Day 134 Enjoy the scriptures in church
Nov 13 Day 135 II Kings 16 18 Romans 2
Nov 14 Day 136 II Kings 19 21 Romans 3
Nov 15 Day 137 II Kings 22 24 Romans 4
Nov 16 Day 138 II Kings 25 Romans 5
Nov 17 Day 139 I Chronicles 1 3 Romans 6
Nov 18 Day 140 I Chronicles 4 6 Psalms 65-67
21 Nov 19 Day 141 Enjoy the scriptures in church
Nov 20 Day 142 I Chronicles 7 9 Romans 7
Nov 21 Day 143 I Chronicles 10 12 Romans 8
Nov 22 Day 144 I Chronicles 13 15 Romans 9
Nov 23 Day 145 I Chronicles 16 18 Romans 10
Nov 24 Day 146 I Chronicles 19 21 Romans 11
Nov 25 Day 147 I Chronicles 22 24 Psalms 68-69
22 Nov 26 Day 148 Enjoy the scriptures in church
Nov 27 Day 149 I Chronicles 25 27 Romans 12
Nov 28 Day 150 I Chronicles 28 29 Romans 13
Nov 29 Day 151 II Chronicles 1 3 Romans 14
Nov 30 Day 152 II Chronicles 4 6 Romans 15
Dec 01 Day 153 II Chronicles 7 9 Romans 16
Dec 02 Day 154 II Chronicles 10 12 Psalms 70-72
23 Dec 03 Day 155 Enjoy the scriptures in church
Dec 04 Day 156 II Chronicles 13 15 Colossians 1
Dec 05 Day 157 II Chronicles 13 16 Colossians 2
Dec 06 Day 158 II Chronicles 20 22 Colossians 3
Dec 07 Day 159 II Chronicles 23 25 Colossians 4
Dec 08 Day 160 II Chronicles 26 28 Ephesians 1
Dec 09 Day 161 II Chronicles 29 31 Psalms 73-74
24 Dec 10 Day 162 Enjoy the scriptures in church
Dec 11 Day 163 II Chronicles 32 34 Ephesians 2
Dec 12 Day 164 II Chronicles 35 36 Ephesians 3
Dec 13 Day 165 Ezra 1 3 Ephesians 4
Dec 14 Day 166 Ezra 4 6 Ephesians 5
Dec 15 Day 167 Ezra 7 9 Ephesians 6
Jan 13   Day 168   Ezra 10 Psalms 75-77
25 Jan 14 Day 169 Enjoy the scriptures in church
Jan 15 Day 170 Nehemiah 1 3 Philemon
Jan 16 Day 171 Nehemiah 4 6 Philippians 1
Jan 17 Day 172 Nehemiah 7 9 Philippians 2
Jan 18 Day 173 Nehemiah 10 12 Philippians 3
Jan 19 Day 174 Nehemiah 13 Philippians 4
Jan 20 Day 175 Esther 1 3 Psalm 78
26 Jan 21 Day 176 Enjoy the scriptures in church
Jan 22 Day 177 Esther 4 6 I Timothy 1
Jan 23 Day 178 Esther 7 8 I Timothy 2
Jan 24 Day 179 Esther 9 10 I Timothy 3
Jan 25 Day 180 Job 1 3 I Timothy 4
Jan 26 Day 181 Job 4 6 I Timothy 5
Jan 27 Day 182 Job 7 9 Psalms 79-81
27 Jan 28 Day 183 Enjoy the scriptures in church
Jan 29 Day 184 Job 10 12 I Timothy 6
Jan 30 Day 185 Job 13 15 Titus 1
Jan 31 Day 186 Job 16 18 Titus 2
Feb 01 Day 187 Job 19 21 Titus 3
Feb 02 Day 188 Job 22 24 II Timothy 1
Feb 17 Day 189 Job 25 27 Psalms 82-85

Updated the schedule here again

28 Feb 25 Day 190 Enjoy the scriptures in church
  Feb 26 Day 191 Job 28 30 II Timothy 2
  Feb 27 Day 192 Job 31 33 II Timothy 3
  Feb 28 Day 193 Job 34 36 II Timothy 4
  Mar 01 Day 194 Job 37 39 Matthew 1
  Mar 02 Day 195 Job 40 42 Psalms 86-88
  Mar 03 Day 196 Proverbs 1 3 Psalm 89
29 Mar 04 Day 197 Enjoy the scriptures in church
  Mar 05 Day 198 Proverbs 4 6 Matthew 2
  Mar 06 Day 199 Proverbs 7 9 Matthew 3
  Mar 07 Day 200 Proverbs 10 12 Matthew 4
  Mar 08 Day 201 Proverbs 13 15 Matthew 5
  Mar 09 Day 202 Proverbs 16 19 Matthew 6
  Mar 10 Day 203 Proverbs 20 22 Psalms 90-92
30 Mar 11 Day 204 Enjoy the scriptures in church
  Mar 12 Day 205 Proverbs 23 25 Matthew 7
  Mar 13 Day 206 Proverbs 26 28 Matthew 8
  Mar 14 Day 207 Proverbs 29 31 Matthew 9
  Mar 15 Day 208 Ecclesiastes 1 3 Matthew 10
  Mar 16 Day 209 Ecclesiastes 4 6 Matthew 11
  Mar 17 Day 210 Ecclesiastes 7 9 Psalms 93-96
31 Mar 18 Day 211 Enjoy the scriptures in church
  Mar 19 Day 212 Ecclesiastes 10 12 Matthew 12
  Mar 20 Day 213 Song of Songs 1 3 Matthew 13
  Mar 21 Day 214 Song of Songs 4 6 Matthew 14
  Mar 22 Day 215 Song of Songs 7 8 Matthew 15
  Mar 23 Day 216 Isaiah 1 3 Matthew 16
  Mar 24 Day 217 Isaiah 4 6 Psalms 97-101
32 Mar 25 Day 218 Enjoy the scriptures in church
  Mar 26 Day 219 Isaiah 7 9 Matthew 17
  Mar 27 Day 220 Isaiah 10 12 Matthew 18
  Mar 28 Day 221 Isaiah 13 15 Matthew 19
  Mar 29 Day 222 Isaiah 16 18 Matthew 20
  Mar 30 Day 223 Isaiah 19 21 Matthew 21
  Mar 31 Day 224 Isaiah 22 24 Psalms 102-103
33 Apr 01 Day 225 Enjoy the scriptures in church
  Apr 02 Day 226 Isaiah 25 27 Matthew 22
  Apr 03 Day 227 Isaiah 28 30 Matthew 23
  Apr 04 Day 228 Isaiah 31 33 Matthew 24
  Apr 05 Day 229 Isaiah 34 36 Matthew 25
  Apr 06 Day 230 Isaiah 37 39 Matthew 26
  Apr 07 Day 231 Isaiah 40 42 Psalm 104
34 Apr 08 Day 232 Enjoy the scriptures in church
  Apr 09 Day 233 Isaiah 43 45 Matthew 27
  Apr 10 Day 234 Isaiah 46 48 Matthew 28
  Apr 11 Day 235 Isaiah 49 51 Hebrews 1
  Apr 12 Day 236 Isaiah 52 54 Hebrews 2
  Apr 13 Day 237 Isaiah 55 57 Hebrews 3
  Apr 14 Day 238 Isaiah 58 60 Psalm 105
35 Apr 15 Day 239 Enjoy the scriptures in church
  Apr 16 Day 240 Isaiah 61 63 Hebrews 4
  Apr 17 Day 241 Isaiah 64 66 Hebrews 5
  Apr 18 Day 242 Jeremiah 1 3 Hebrews 6
  Apr 19 Day 243 Jeremiah 4 6 Hebrews 7
  Apr 20 Day 244 Jeremiah 7 9 Hebrews 8
  Apr 21 Day 245 Jeremiah 10 12 Psalm 106
36 Apr 22 Day 246 Enjoy the scriptures in church
  Apr 23 Day 247 Jeremiah 13 15 Hebrews 9
  Apr 24 Day 248 Jeremiah 16 18 Hebrews 10
  Apr 25 Day 249 Jeremiah 19 21 Hebrews 11
  Apr 26 Day 250 Jeremiah 22 24 Hebrews 12
  Apr 27 Day 251 Jeremiah 25 27 Hebrews 13
  Apr 28 Day 252 Jeremiah 28 30 Psalm 107
37 Apr 29 Day 253 Enjoy the scriptures in church
  Apr 30 Day 254 Jeremiah 31 33 James 1
  May 01 Day 255 Jeremiah 34 35 James 2
  May 02 Day 256 Jeremiah 36 38 James 3
  May 03 Day 257 Jeremiah 39 41 James 4
  May 04 Day 258 Jeremiah 42 43 James 5
  May 05 Day 259 Jeremiah 44 45 Psalm 108
38 May 06 Day 260 Enjoy the scriptures in church
  May 07 Day 261 Jeremiah 46 47 Mark 1
  May 08 Day 262 Jeremiah 48 49 Mark 2
  May 09 Day 263 Jeremiah 50 51 Mark 3
  May 10 Day 264 Jeremiah 52 Mark 4
  May 11 Day 265 Lamentations 1 2 Mark 5
  May 12 Day 266 Lamentations 3 4 Psalm 109-111
39 May 13 Day 267 Enjoy the scriptures in church
  May 14 Day 268 Lamentations 5 Mark 6
  May 15 Day 269 Ezekiel 1 2 Mark 7
  May 16 Day 270 Ezekiel 3 4 Mark 8
  May 17 Day 271 Ezekiel 5 6 Mark 9
  May 18 Day 272 Ezekiel 7 8 Mark 10
  May 19 Day 273 Ezekiel 9 10 Psalms 112-115
40 May 20 Day 274 Enjoy the scriptures in church
  May 21 Day 275 Ezekiel 11 12 Mark 11
  May 22 Day 276 Ezekiel 13 14 Mark 12
  May 23 Day 277 Ezekiel 15 16 Mark 13
  May 24 Day 278 Ezekiel 17 18 Mark 14
  May 25 Day 279 Ezekiel 19 20 Mark 15
  May 26 Day 280 Ezekiel 21 22 Psalms 116-118
41 May 27 Day 281 Enjoy the scriptures in church
  May 28 Day 282 Ezekiel 23 24 Mark 16
  May 29 Day 283 Ezekiel 25 26 I Peter 1
  May 30 Day 284 Ezekiel 27 28 I Peter 2
  May 31 Day 285 Ezekiel 29 30 I Peter 3
  Jun 01 Day 286 Ezekiel 31 32 I Peter 4
  Jun 02 Day 287 Ezekiel 33 34 Psalm 119.1-48
42 Jun 03 Day 288 Enjoy the scriptures in church
  Jun 04 Day 289 Ezekiel 35 36 I Peter 5
  Jun 05 Day 290 Ezekiel 37 38 II Peter 1
  Jun 06 Day 291 Ezekiel 39 40 II Peter 2
  Jun 07 Day 292 Ezekiel 41 42 II Peter 3
  Jun 08 Day 293 Ezekiel 43 44 Jude
  Jun 09 Day 294 Ezekiel 45 46 Psalm 119.49-88
43 Jun 10 Day 295 Enjoy the scriptures in church
  Jun 11 Day 296 Ezekiel 47 48 John 1
  Jun 12 Day 297 Daniel 1 2 John 2
  Jun 13 Day 298 Daniel 3 4 John 3
  Jun 14 Day 299 Daniel 5 6 John 4
  Jun 15 Day 300 Daniel 7 8 John 5
  Jun 16 Day 301 Daniel 9 10 Psalm 119.89-136
44 Jun 17 Day 302 Enjoy the scriptures in church
  Jun 18 Day 303 Daniel 11 12 John 6
  Jun 19 Day 304 Hosea 1 2 John 7
  Jun 20 Day 305 Hosea 3 4 John 8
  Jun 21 Day 306 Hosea 5 6 John 9
  Jun 22 Day 307 Hosea 7 8 John 10
  Jun 23 Day 308 Hosea 9 10 Psalm 119.137-176
45 Jun 24 Day 309 Enjoy the scriptures in church
  Jun 25 Day 310 Hosea 11 12 John 11
  Jun 26 Day 311 Hosea 13 14 John 12
  Jun 27 Day 312 Joel 1 2 John 13
  Jun 28 Day 313 Joel 3 John 14
  Jun 29 Day 314 Amos 1 John 15
  Jun 30 Day 315 Amos 2 Psalms 120-124
46 Jul 01 Day 316 Enjoy the scriptures in church
  Jul 02 Day 317 Amos 3 John 16
  Jul 03 Day 318 Amos 4 John 17
  Jul 04 Day 319 Amos 5 John 18
  Jul 05 Day 320 Amos 6 John 19
  Jul 06 Day 321 Amos 7 John 20
  Jul 07 Day 322 Amos 8 Psalms 125-130
47 Jul 08 Day 323 Enjoy the scriptures in church
  Jul 09 Day 324 Amos 9 John 21
  Jul 10 Day 325 Obadiah I John 1
  Jul 11 Day 326 Jonah 1 I John 2
  Jul 12 Day 327 Jonah 2 I John 3
  Jul 13 Day 328 Jonah 3 I John 4
  Jul 14 Day 329 Jonah 4 Psalms 131-135
48 Jul 15 Day 330 Enjoy the scriptures in church
  Jul 16 Day 331 Micah 1 I John 5
  Jul 17 Day 332 Micah 2 II John
  Jul 18 Day 333 Micah 3 III John
  Jul 19 Day 334 Micah 4 Revelation 1
  Jul 20 Day 335 Micah 5 Revelation 2
  Jul 21 Day 336 Micah 6 Psalms 136-138
49 Jul 22 Day 337 Enjoy the scriptures in church
  Jul 23 Day 338 Micah 7 Revelation 3
  Jul 24 Day 339 Nahum 1 Revelation 4
  Jul 25 Day 340 Nahum 2 Revelation 5
  Jul 26 Day 341 Nahum 3 Revelation 6
  Jul 27 Day 342 Habakkuk 1 Revelation 7
  Jul 28 Day 343 Habakkuk 2 Psalms 139-141
50 Jul 29 Day 344 Enjoy the scriptures in church
  Jul 30 Day 345 Habakkuk 3 Revelation 8
  Jul 31 Day 346 Zephaniah 1 Revelation 9
  Aug 01 Day 347 Zephaniah 2 Revelation 10
  Aug 02 Day 348 Zephaniah 3 Revelation 11
  Aug 03 Day 349 Haggai 1 2 Revelation 12
  Aug 04 Day 350 Zechariah 1 2 Psalms 142-144
51 Aug 05 Day 351 Enjoy the scriptures in church
  Aug 06 Day 352 Zechariah 3 4 Revelation 13
  Aug 07 Day 353 Zechariah 5 6 Revelation 14
  Aug 08 Day 354 Zechariah 7 8 Revelation 15
  Aug 09 Day 355 Zechariah 9 Revelation 16
  Aug 10 Day 356 Zechariah 10 Revelation 17
  Aug 11 Day 357 Zechariah 11 Psalms 145-147
52 Aug 12 Day 358 Enjoy the scriptures in church
  Aug 13 Day 359 Zechariah 12 Revelation 18
  Aug 14 Day 360 Zechariah 13 Revelation 19
  Aug 15 Day 361 Zechariah 14 Revelation 20
  Aug 16 Day 362 Malachi 1 Revelation 21
  Aug 17 Day 363 Malachi 2 Revelation 22
  Aug 18 Day 364 Malachi 3 4 Psalms 148-150
53 Aug 19 Day 365 CELEBRATE!